/* XPM */ static char *Princess_Kahm[]={ /*
Princess_Kahm*/ " ", " q qq ", " qq ", " q q ", " tt qq ", " tt tt t q ", " t tt t t qq ", " t tt tt t q ", " $ t t t qq ", " t t t t q ", " t t t t t q ", " t ' t qq ", " t ' $ t t t qqq ", " t tt t t qq ", " t $ t t t qq ", " t $ ttt t ' qqqq ", " t $ tt t' q qqq ", " $t ''''' ttt t q q ", " t tttttt t t t' ttt t q q ", " tttt $ $ ' t ttttt q q ", " t ' t t't t t tt q q ", " t ' t t ' ttt ( q qq ", " t $$tt tt '' '''(' qq qq ", " t ' ttttt tt' ('' '' '' ", " t ' tt '' 't ' '' ''' ", " ' ' t ' '''' ", " ' '''('tt s ", " '' $$ $$$$ ' $ $ s $ ", " ' $ ' { t $ $ ", " ' ( ss$ $$ {ttttt' $ ", " ' tttt{{$$ $ (qq$$ {ttt'' ", " ttt{ { $(((qqqq {{'' ", " $ ' ttttt$ t t(q'qqq ' ", " $' t$tttt(( (q qq $ ", " $ ttt}(((((qqq qqq q qq ", " {{ ' }}}(($$$qqqqqqqqq q q q ", " {{{qqqq {'}$$ * '$$qqqqqqqq uu q q", " {{{{qqqqq ${*$' q*q $$qqqqq{q{ uu{ q q", " {qqqqqq$q{q$*$ }}q' $ $ {{ q ", " qqqq $qqq$$}}}qqq ${ q q ", " $ qqqq $$$$}qqqqq $ q ", " } $ q $}}}}}q qqq { *}} $ $q q ", " } }}qqqq q }}}$ $q ", "$ $ }}}}}q } q { }}**$ $q q ", " }***$$ qq qqq ", " qqqqqq ", " qq ", " qqqq ", " q qq ", " ", }; /*
*/